Om fonden

WER fund är en analysdriven globalfond med fokus på att skapa hög positiv avkastning över tid genom att investera i en koncentrerad mix av globala aktier samtidigt som skydd av fondens tillgångar kan ske genom användning av derivat.

Fondens inriktning är mot en s.k. värdeorienterad förvaltning. Fonden investerar primärt i bolag som erbjuder hög och stabil utdelning till sina aktieägare (d.v.s. skapar attraktiv "shareholder yield").

Som komplement till aktiepositionerna har förvaltaren möjlighet att skydda fondens tillgångar genom att hantera fondens marknadsneutralitet/marknadsrisk. Detta sker primärt med hjälp av derivat i form av indexterminer och fonden kommer från tid till variera sin exponering (hedge) mot aktiemarknaderna som helhet. Fonden blankar inte enskilda aktier i syfte att hantera sin marknadsexponering utan detta hanteras främst med hjälp av indexterminer.

Fonden förvaltas av Sentat Asset Management AB (orgnr 556695-9499) som har sitt säte i Stockholm och startades år 2006. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondens administration och riskhantering är outsourcad till ISEC Services AB.

Citat

It's far much better to buy a great company at a fair price than a fair company for a great price.